POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych przyjętego z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Parlament Europejski, które dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwane „RODO”), informuje, iż przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez moją Kancelarię Adwokacją. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/pana danych osobowych jest Adwokat Karolina Baniak Kancelaria Adwokacka, Pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa (dalej zwana „Kancelarią”).

Może się Pani/Pan ze mną skontaktować:

– listownie na adres: Pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa.

– przez e-mail: kbaniak@baniak.com.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych, w tym udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b) RODO; a w zakresie danych szczególnych z art. 9 ust.6) RODO);
  2. w związku z wykonaniem umowy o świadczenie pomocy prawnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b) RODO, a w zakresie danych szczególnych z art. 9 ust.6) RODO);
  3. w związku z udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b) RODO, a w zakresie danych szczególnych z art. 9 ust.6) RODO);
  4. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w związku z wymogami określonymi przez procedurę cywilną, karną, administracyjną, sądowo administracyjną, a także przepisy Ordynacji podatkowej, Regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz przepisami o rachunkowości, Zbiorem Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c) RODO, a w zakresie danych szczególnych z art. 9 ust.6) RODO);
  5. w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w szczególności w ramach postępowań reklamacyjnych, sądowych i administracyjnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Kancelarii, a w zakresie danych szczególnych z art. 9 ust.6) RODO);
  6. w celach zapobiegania oszustwom (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Kancelarii);
  7. w celu zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji Kancelarii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- prawnie uzasadniony interes Kancelarii).
 1. Odbiorcy danych

Będę przekazywać Pani/Pana dane osobowe do dostawców usług Kancelarii, którym Kancelaria zleciła usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcą systemów informatycznych i usług IT, świadczący usługi księgowe, świadczące usługi archiwizacyjne, operatorom pocztowym, bankom w zakresie realizacji płatności, komornikom sądowym i mogą być przekazywane do podmiotów zajmujących się niszczeniem dokumentów, notariuszom, rzecznikom patentowym, doradcą prawnym, kurierom.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Kancelaria nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do innych krajów, w szczególności poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do:

 • zakończenia prowadzonej sprawy (w przypadku postepowań sądowych i sądowoadministracyjnych) w tym do upływu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem w/w postępowań przysługujących Pani/Panu i mojej Kancelarii oraz
 • przez okres trwania umowy a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową z Panią, Panem;

Po tym okresie będą dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym o rachunkowości oraz do osiągnięcia celu przetwarzania, (którym to celem jest właśnie uniknięcie konfliktu interesów określonego w §22 Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej).

 • w przypadku danych osobowych pozyskanych w celu zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych, w tym udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą to będą one przechowywane przez okres negocjowania umowy, negocjowania warunków udzielenia porady prawnej, sporządzenia opinii prawnej oraz do końca roku kalendarzowego następującego por roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie zawarcia umowy, udzielenia porady prawnej, sporządzenia opinii prawnej.
 1. Informacje o przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługuje Pani/ Panu prawo: dostępu do treści danych, prawo do żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Wniosek o realizację przysługujących Pani/panu praw możesz zgłosić:

 1. na adres email Kancelarii – kbaniak@baniak.com.pl
 2. listownie na adres Kancelarii – Adwokat Karolina Baniak Kancelaria Adwokacka, Pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa.

We wniosku powinna Pani/Pan podać dane, które pozwolą Kancelarii jednoznacznie zidentyfikować Panią/Pana.

 1. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych- do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego- gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych niezgodnie z prawem.

 1. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

– wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy. Jeśli nie poda Pani/Pan danych Kancelaria nie będzie w stanie zawrzeć i wykonać umowy;

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani o zautomatyzowanym podejmowaniu

 1. Pliki cookies oraz podobna technologia
  1. Informujemy, że stron baniak.com.pl korzysta z plików „cookies.  Kancelaria, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Państwu  najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony internetowej www.baniak.com.pl. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  2. Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne , w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym (np. komputer, tablet, smartfon) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na  Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Adwokat Karolina Baniak Kancelaria Adwokacka, Pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa (dalej zwana „Kancelarią”).
  4. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej akceptują Państwo poprzez aktywację przycisku “Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na Państwa urządzeniu (np. komputerze, telefonie) plików cookies.
  5. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika lub osób trzecich.
  6. Możemy umieszczać na urządzeniu użytkownika i osób trzecich zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
  7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  8. a) dostosowania zawartości stron internetowych Kancelarii do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  9. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony Kancelarii korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  10. W ramach strony internetowej Kancelarii stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.
  11. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  12. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej Kancelarii, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  13. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony Kancelarii;
  14. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Kancelarii;
  15. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Państwa ustawień i personalizację Państwa interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  16. Korzystamy z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu i osób trzecich w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na stronie Kancelarii oraz sposobu korzystania ze strony Kancelarii.
  17. Korzystamy z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego użytkownicy używają łącząc się z platformą tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej korzysta użytkownik, o IP komputera użytkownika, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Pastwa Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
  18. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możecie Państwo sprawdzić czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej albo w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:

w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Mozilla Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Opera

 1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkowników strony Kancelarii i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.
 1. Zmiany i aktualizacje polityki
 1. Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Kancelarii dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w Kancelarii.
 2. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na stronie Internetowej Kancelarii. U góry strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.