.

SPACJALIZACJA

Kancelaria Adwokacka w Warszawie świadczy usługi z zakresu różnych dziedzin prawa. Prowadzi obsługę klientów zarówno polskich jak i zagranicznych w sprawach cywilnych, w tym rodzinnych i opiekuńczych oraz spadkowych, w sprawach z zakresu obrotu gospodarczego, spółek prawa handlowego, nabyciem nieruchomości, wynajmem nieruchomości. Kancelaria specjalizuje się w prawie rodzinnym transgranicznym. Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych w zakresie prowadzenia poszczególnych spraw m.in. w sporach pozasądowych, na etapie postępowania przedprocesowego i sądowego.

– prawo cywilne
– prawo gospodarcze
– nieruchomości
– prawo rodzinne (w tym transgraniczne)

  Prawo cywilne

W zakresie prowadzenia poszczególnych spraw Kancelaria oferuje m.in. udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych ze sprawą, sporządzanie pism przygotowawczych skierowanych do strony przeciwnej, sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami i organami administracji oraz instytucjami społecznymi, reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi przy współpracy z adwokatami i radcami prawnymi. W ramach tej specjalizacji Kancelaria w szczególności świadczy usługi związane z prawem spadkowym w tym stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dochodzenie zachowku, kwestie testamentowe, prawie zobowiązań, w szczególności w zakresie negocjowania i nawiązywania umów ich wykonywania, czy dochodzenia roszczeń z tych umów.
Kancelaria świadczy obsługę w zakresie przygotowani i wdrożenia dokumentów i procedur wymaganych przez obowiązujące Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych przyjęte dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Parlament Europejski, które dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwane „RODO”).
Mając na względzie fakt, iż klienci nie zawsze oczekują pełnej obsługi prawnej, kancelaria udziela również jednorazowych porad prawnych lub realizuje jednorazowe zlecenia.

Kancelaria stale współpracuje z notariuszami, adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi oraz doradcami prawnymi i księgowymi.

Ponadto Adwokat Karolina Baniak jest osobą prowadzącą szkolenia – na życzenie Klienta – z zakresu wybranych dziedzin prawa, przepisów i uregulowań prawnych.

Obsługa Klientów w kancelarii prowadzona jest w języku polskim i angielskim.

  Prawo gospodarcze

Ponadto Kancelaria świadczy stałą obsługę podmiotów gospodarczych tj. indywidualni klienci prowadzący działalność gospodarczą a także spółki i inne podmioty prawne wymagających świadczenia pomocy prawnej w sposób ciągły np. fundacje, wspólnoty.  W ramach takiej obsługi kancelaria m.in. udziela porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością podmiotu, sporządza opinie prawne, opiniuje i przygotowuje umowy, statuty, regulaminy, reprezentuje Klientów w sporach z dłużnikami zarówno przedsądowa jak i w ramach postępowań sądowych Ponadto, z związku z obsługą spółek prawa handlowego Kancelaria realizuje m.in.  zlecenia takie jak zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, rejestracja zmian w KRS, rozwiązywanie i likwidacja spółek, analizy i opinie prawne dla podmiotów gospodarczych.
Mając na względzie fakt, iż klienci nie zawsze oczekują pełnej obsługi prawnej, kancelaria udziela również jednorazowych porad prawnych lub realizuje jednorazowe zlecenia.

Kancelaria stale współpracuje z notariuszami, adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi oraz doradcami prawnymi i księgowymi.

Ponadto Adwokat Karolina Baniak jest osobą prowadzącą szkolenia – na życzenie Klienta – z zakresu wybranych dziedzin prawa, przepisów i uregulowań prawnych.

Obsługa Klientów w kancelarii prowadzona jest w języku polskim i angielskim.

  Nieruchomości

Kancelaria specjalizuje się również w prawnych aspektów przeniesienia własności nieruchomości (np. poprzez nabycie/zbycie, wniesienie aportem do spółki prawa handlowego, darowiznę, umowę deweloperską). w ocenie prawnej umów przedwstępnych, deweloperskich, sprzedaży, weryfikacji stanu prawnego nieruchomości oraz regulacji kwestii prawnych nieruchomości oraz  obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi (hipoteką, drogą konieczną),umów najmu czy dzierżawy.  Kancelaria zapewnia  reprezentację przed sądami, w tym sądami wieczystoksięgowymi i urzędami, w tym w sprawach podziału/łączenia, zasiedzenia, ograniczonych praw rzeczowych, niezgodności treści ksiąg wieczystych ze stanem faktycznym.
Kancelaria świadczy obsługę w zakresie przygotowani i wdrożenia dokumentów i procedur wymaganych przez  obowiązujące Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych przyjęte  dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Parlament Europejski, które dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwane „RODO”).
Mając na względzie fakt, iż Klienci nie zawsze oczekują pełnej obsługi prawnej, Kancelaria udziela również jednorazowych porad prawnych lub realizuje jednorazowe zlecenia.

Kancelaria stale współpracuje z notariuszami, adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi oraz doradcami prawnymi i księgowymi.

Ponadto Adwokat Karolina Baniak jest osobą prowadzącą szkolenia – na życzenie Klienta – z zakresu wybranych dziedzin prawa, przepisów i uregulowań prawnych.

Obsługa Klientów w kancelarii prowadzona jest w języku polskim i angielskim.

  Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego również w aspektach międzynarodowych (transgranicznych- par dwunarodowościowych lub zamieszkujących w dwóch różnych krajach.) W zdecydowanej większości wypadków chodzi o reprezentację w procesie sądowym, ale Kancelaria stara się rozwiązywać problemy związane z w/w usług w drodze polubownych negocjacji lub mediacji. Zakres spraw, w których specjalizuje się Kancelaria to: sprawy o rozwód i separację, sprawy o podział majątku wspólnego, dochodzenie i egzekwowaniu alimentów – w tym również na terenie Unii Europejskiej i poza nią – sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej – wykonywania władzy rodzicielskiej, pozbawienia, ograniczenia i rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka oraz w sprawy dotyczących ustalania, wykonywania i egzekwowania kontaktów z dziećmi. Kancelaria wspiera Klientów również we wszystkich innych sprawach rodzinnych i opiekuńczych, takich jak: umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy), rozstrzyganie w sprawach zarządu majątkiem dziecka, czy ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka.
Mając na względzie fakt, iż Klienci nie zawsze oczekują pełnej obsługi prawnej, Kancelaria udziela również jednorazowych porad prawnych lub realizuje jednorazowe zlecenia.

Kancelaria stale współpracuje z notariuszami, adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi oraz doradcami prawnymi i księgowymi.

Ponadto Adwokat Karolina Baniak jest osobą prowadzącą szkolenia – na życzenie Klienta – z zakresu wybranych dziedzin prawa, przepisów i uregulowań prawnych.

Obsługa Klientów w kancelarii prowadzona jest w języku polskim i angielskim.